1. Cano:

- Số khách tối đa: 10 - 16 người/lượt

- Giá: 1.000.000/chiều (khứ hồi 2.000.000)

2. Thuyền:

- Số khách tối đa: 20 - 30 người/lượt

- Giá: 800.000/chiều (khứ hồi 1.600.000)

    Đặt phòng